1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu towarów na portalu Sklepu internetowego.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 3. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tj. z dnia 14 czerwca 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 4. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dr-hempsky.com .
 5. Sklep internetowy  – portal internetowy dostępny pod adresem www.dr-hempsky.com , za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu towarów.
 6. Sprzedawca – „Dr-Hempsky” prowadzona przez HEMPSKY sp. z o.o. , z siedzibą w Kaliszu, ul. Zielona 3c, 62-800 Kalisz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000856702, NIP: 665-303-28-53; REGON 386849294;
 7. Towary – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Dr Hempsky sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę oraz liczbę Towarów.
 1. Postanowienia ogólne

1.B Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.dr-hempsky.com Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.B Sklep działający pod adresem www.dr-hempsky.com, prowadzony jest przez Sprzedawcę Dr Hempsky sp. Z o.o.
3.B Regulamin określa warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w Sklepie internetowym www.dr-hempsky.com

4.B Regulamin określa zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego www.dr-hempsky.com
5.B Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari lub Opera.
6.B Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki „Sklep” , „Regulamin” , zamieszczonej na stronie www.dr-hempsky.com
7.B Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.C Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku umyślnego naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
2.C W trakcie rejestracji w sklepie internetowym posłużył się nieprawdziwymi danymi osobowymi lub adresowymi.
3.C Dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub godzących w dobre imię Sprzedawcy.
4.C W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w związku ze świadczonymi w ramach prowadzenia Sklepu internetowego usługami, Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
5.C Dane osobowe wprowadzane przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są w zgodzie z wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Szczegóły związane z polityką prywatności oraz zabezpieczaniem danych, dostępne są w zakładce „Polityka Prywatności”.
6.C Klient zobowiązany jest w szczególności do:
7.C  Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
9.C Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
10.C Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej.
11.C Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów.
12.C Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
13.C Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
14.C Sprzedawca posługuje się na swojej stronie internetowej plikami cookies. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.D W celu złożenia Zamówienia w ramach Sklepu internetowego oraz zawarcia Umowy sprzedaży należy dokonać wyboru Towaru lub Towarów z aktualnej oferty Sprzedawcy.
2.D Złożenie Zamówienia jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
3.D Następnie należy starannie wprowadzić swoje dane zgodnie z nazwami pól formularza. Na tym etapie Klient zdecydować się może na rejestrację w serwisie sklepu internetowego Dr Hempsky poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji oraz podanie hasła.
4.D Należy również wybrać formę płatności poprzez zaznaczenie właściwej opcji, a także wyrazić akceptację dla regulaminu Sklepu internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
5.D Kliknięcie przycisku „Kupuje i płacę” stanowi ostateczne potwierdzenie Zamówienia, a wprowadzone dane i dokonane wybory nie będą już podlegały modyfikacjom.
6.D Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7.D Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje informacje drogą mailową, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8.D Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 7.D
9.D Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Zamówieniem i Regulaminem.

 1. Dostawa

1.E Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2.E Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3.E Termin realizacji dostawy wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności.
4.E postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 1. Ceny i metody płatności

1.F Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i powiększone są o podatek VAT, odpowiedni dla wskazanych Towarów.
2.F Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
3.F Przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego Sprzedawcy.
4.F Płatnością za pomocą BLIK.

5.F Szybkim przelewem poprzez portal ING BANK ŚLĄSKI „imoje”.

6.F Przy wyborze opcji dostawy „za pobraniem”, gotówką u kuriera dostarczającego Towary.

 1. Prawo odstąpienia od umowy & reklamacje

1.G Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego drogą mailową na adres office@dr-hempsky.com o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu może również zostać złożone listownie przy wykorzystaniu formularza zawartego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2.G W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dotarło do Sprzedawcy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z zwrotem płatności.
3.G Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4.G Z racji specyfiki sprzedawanych Towarów, sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, w przypadku kiedy Towar utracił fabryczną plombę lub został w części spożyty przez Klienta. 

Zgodnie z  Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, art.38 pkt.5 , „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (…):

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu”.
5.G Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
6.G Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres office@dr-hempsky.com Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7.G Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.G Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.G Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient powinien zgłaszać mailowo pod adres office@dr-hempsky.com
10.G W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
11.G Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Postanowienia końcowe

1.H Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2.H Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3.H Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
4.H Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
5.H W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.